HMG LINKS

the link to your success

                                                                                    

                       

“Ейч Ем Джи Линкс” ООД е одобрена за безвъзмездно финансиране

по Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“

 

15 юли 2020

Финансовата помощ е за преодоляване на затрудненията, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19.

“Ейч Ем Джи Линкс” ООД е одобрена за безвъзмездна финансова помощ по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Проектът е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ на Европейския съюз.

Целта на финансирането е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Общата стойност на проекта е 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране, като стартира на 14 юли 2020 г. и приключва на 14 октомври 2020 г.

 

——————————————————————————————————————–

                                   

 

HMG LINKS Ltd is approved for a grant funding

under the Operational Programme “Innovation and Competitiveness“

 

July 15th 2020

Financial assistance is to overcome the difficulties caused by the epidemic of COVID-19

HMG LINKS Ltd is approved for a grant under the project “Overcoming the lack of funds and lack of liquidity caused by the epidemic of COVID-19”. The project is under the Operational Program “Innovation and Competitiveness” of the European Union.

The purpose of the funding is to provide operating capital for Bulgarian micro and small enterprises to deal with the consequences of the COVID-19 pandemic. The expected results of the support under the procedure are to achieve a positive effect on micro and small enterprises in overcoming the economic consequences of the COVID-19 pandemic and job stability. As a result of the implementation of the procedure, the supported enterprises are expected to continue their activities for at least 3 months after the completion of the project.

The total value of the project is BGN 10 000, of which BGN 8 500 European and BGN 1 500 national co-financing, starting on July 14, 2020 and ending on October 14, 2020.

Copyright HMG LINKS 2012